Top
m

Termeni și condiții

Politica de confidențialitate
Important: Accesând site-ul nostru și/sau oferindu-ne orice informație cu caracter personal, vă dați consimțământul explicit ca toate datele cu caracter personal pe care ni le furnizați să fie prelucrate de noi în modul și în scopurile descrise în continuare în această politică de confidențialitate și în conformitate cu legile și regulamentele în vigoare privind datele cu caracter personal.

Respectăm confidențialitatea datelor dumneavoastră și ne angajăm să protejăm orice informații personale pe care le veți impărtăși cu noi, într-un mod adecvat. Această Politică de Confidențialitate descrie practicile de confidențialitate pentru site-ul www.fabrik-tm.ro Ca o condiție de a utiliza serviciile Banat Art of Living SRL, sunteți de acord cu termenii din această Declarație de politică de confidențialitate.

Notăm și că această declarație poate fi actualizată, iar schimbările vor fi afișate pe această pagină. Această Declarație de Politică de confidențialitate se aplică exclusiv serviciilor Banat Art of Living SRL.

Dacă aveți întrebări cu privire la utilizarea datelor dvs., ne puteți contacta prin e-mail la alexandra.bistrian@fabrik-tm.ro

Toate informațiile ce apar pe acest site sunt proprietatea Banat Art of Living SRL. Ne rezervăm dreptul de a schimba conținutul în orice moment fără notificare prealabilă. Prin citirea informațiilor prezentate în cadrul site-ului, confirmați acordul dvs. cu privire la acești termeni și condiții. Banat Art of Living SRL nu colectează cu bună știință informații personale de la utilizatorii care au sub 18 ani.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, avem obligația de a păstra confidențialitatea și de a utiliza în condiții de siguranță datele personale pe care ni le furnizați despre dvs. numai în scopuri de marketing direct (trimiterea de newslettere) și comercializarea de servicii sau produse.

Atunci când solicitați o cerere de detalii prin intermediul paginii de site, vi se va cere să introduceți date cum ar fi numele dvs., adresa de e-mail, numele companiei și numărul de telefon. De asemenea, cerem acceptul pentru prelucrarea datelor, iar această permisiune ne este necesară pentru a vă trimite notificări. Nu folosim datele primite în urma acestei permisiuni în alte scopuri decât cel de notificare, nu vindem sau dăm altor terți aceste informații.

Dacă aveți întrebări, comentarii sau reclamații cu privire la această politică de confidențialitate sau practicile noastre de confidențialitate, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la alexandra.bistrian@fabrik-tm.ro

 

Politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal
În vederea informării dvs. privind noutățile, oferirii de răspunsuri la reclamațiile plasate, evaluării bunurilor și serviciilor oferite, precum și a exercitării unor activități comerciale, de promovare a bunurilor și serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, statistică, activități administrative și de media, sunteti de acord să ne încredințați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, adresa de ip, număr de telefon. Va rugăm să nu ne furnizați alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul dvs. sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează. Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, numit în cele ce urmează Regulament/ul. Situațiile în care Banat Art of Living SRL va colecta și prelucra datele dvs. cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt urmatoarele:

Newsletter. Puteți folosi acest site pentru a vă abona la newsletter. în această situație, datele furnizate vor fi folosite exclusiv pentru a vă informa despre produsele noastre și evenimentele la care participăm și de marketing direct și publicitate.

Alte scopuri. Puteți trimite date cu caracter personal (cum ar fi nume, adresă e-mail, număr de telefon, nume companie) pentru alte scopuri decât cele menționate mai înainte. În orice situație, scopul pentru care sunteți rugați să ne furnizați informații este exprimat foarte clar. Nu vom folosi datele dvs. în alte scopuri, care nu au fost specificate în momentul introducerii datelor.

Pentru a accesa continutul acestui site, nu este necesar să vă înregistrați ca utilizator și nici nu trebuie să ne furnizați informații despre dvs. Totuși, puteți folosi acest site pentru a trimite o cerere de detalii sau pentru a vă abona la newsletter prin intermediul formularelor în care ne furnizați informații despre dvs. În aceste situații, datele furnizate vor fi folosite exclusiv pentru a analiza cererea dvs. și a-i da curs, precum și pentru scopuri administrative aferente. Prelucrăm datele cu caracter personal furnizate de dvs. în baza consimțământului dvs.

Vă aducem la cunoștință că utilizăm diferite servicii de la parteneri/ colaboratori/ furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la dvs., cu mențiunea expresă ca vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute în Regulament și să asigure protecția drepturilor dvs. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt urmatoarele:
1. Servicii SMTP (comunicare e-mail) – adresă de e-mail;
2. Servicii newsletter – adresă de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
3. Servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
4. Servicii de curierat/poștă – nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă;
5. Servicii de trimite SMS – numărul de telefon;
7. Servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;
8. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresă;
9. Servicii juridice – nume, prenume, adresă.

 

Colectăm, stocăm și folosim aceste date cu caracter personal doar pentru scopurile menționate în momentul introducerii lor și le păstrăm doar cât timp este necesar realizării acelor scopuri sau pentru alte scopuri legitime aplicabile. Astfel, datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție. În aceste situații, dacă decideți să nu furnizați vreuna dintre datele cerute de noi, este posibil să nu puteți trimite formularele pentru cerere de detalii și newsletter sau să nu putem da curs solicitării dvs.

Datele furnizate în solicitarea sau în cererea dvs. sunt accesate de cei care prelucrează datele în vederea realizării scopului de prelucrare a datelor și/sau de specialiștii care oferă suport tehnic pentru realizarea sarcinilor legate de funcționarea și întreținerea sistemului tehnic. Nu furnizăm datele dvs. cu caracter personal altora decât dacă:

se impune pentru a vă oferi serviciul solicitat și v-am informat în detaliu în această privință;

considerăm cu bună-credință că dezvăluirea unor astfel de informații este necesară, în mod rezonabil, pentru a respecta anumite legi sau regulamente în vigoare;

ni se solicită de către autoritățile în drept;

se impune pentru a depista și a preveni o fraudă, din motive tehnice sau de securitate.

Folosind acest site, vă dați consimțământul ca noi să dezvăluim datele dvs. cu caracter personal unor terțe părți exclusiv pentru scopurile menționate. În nicio împrejurare nu vom vinde, oferi la schimb sau divulga temporar în schimbul unei sume de bani vreo informație cu caracter personal furnizată de dvs.

 

Drepturile dumneavoastră
Ori de câte ori prelucrăm date cu caracter personal, luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele dvs. cu caracter personal sunt exacte și actualizate în permanență în vederea realizării scopurilor pentru care au fost colectate. Aveți următoarele drepturi privitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat:

dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea Banat Art of Living SRL o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de dvs., Banat Art of Living SRL poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;

dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către Banat Art of Living SRL a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; Banat Art of Living SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;

dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea Banat Art of Living SRL ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Banat Art of Living SRL are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (1) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (2) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (3) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (5) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine Banat Art of Living SRL în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; Banat Art of Living SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;

dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea Banat Art of Living SRL restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: (1) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite Banat Art of Living SRL să verifice exactitatea datelor; (2) prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (3) Banat Art of Living SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (4) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Banat Art of Living SRL prevalează asupra drepturilor dvs.; Banat Art of Living SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și va va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;

dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către Banat Art of Living SRL, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la Banat Art of Living SRL la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;

dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;

dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de Banat Art of Living SRL pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa: Piața Ionel I.C. Brătianu nr. 1, birou S.F.C. 8, etaj 1, Timișoara

Banat Art of Living SRL va furniza informațiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către dvs. a drepturilor de mai sus, sunt oferite de Banat Art of Living SRL gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Banat Art of Living SRL poate:

fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;

fie să refuze să dea curs cererii.

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele dvs. personale vor fi prelucrate de Banat Art of Living SRL, conform prezenței Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

 

Politica noastră de folosire a cookie-urilor și a tehnologiilor similare
Ca în cazul majorității site-urilor, când vizitați acest site, în memoria telefonului mobil, a tabletei sau a calculatorului vor fi stocate fișiere mici de date – fișiere de tip cookie, web beacon sau tehnologii similare. În această Politică, termenul „cookie” este folosit în sens larg și include tehnologii similare precum localStorage. Cookie-urile contribuie la funcționarea acestui site și ne oferă informații despre modul în care interacționați cu el. Utilizăm aceste informații pentru a ne îmbunătăți site-ul. Nu căutăm să identificăm utilizatorii individuali, decât dacă aceștia se oferă să ne furnizeze datele lor de contact prin intermediul unui formular / unei cereri de pe site.

Cookie-uri. Există diferite tipuri de cookie-uri care îndeplinesc diferite funcții și care îmbunătățesc, în general, experiența pe care o aveți pe site. Putem folosi cookie-uri pentru a afla dacă ați mai vizitat site-ul sau pentru a memora unele preferințe pe care le-ați selectat când ați utilizat site-ul. Acest site folosește cookie-uri propri, cât si cookie-uri adăugate de terți.

Cookie-urile folosite pe acest site pot fi clasificate în trei categorii:

Cookie-uri strict necesare. Acestea sunt esențiale pentru funcționarea unor caracteristici ale site-ului, precum trimiterea conținutului formularelor completate pe site. Fără aceste cookie-uri, nu v-am putea oferi serviciile pe care le solicitați, precum răspunsul la cererea de ofertă. Tot în această categorie intră și cookie-urile care ne permit să vă oferim serviciile solicitate explicit de dvs. în timpul unei sesiuni deschise în browser. Aceste cookie-uri nu colectează informații despre dvs. ce ar putea fi folosite în scopuri de marketing sau pentru a monitoriza locurile în care ați navigat pe internet.

Cookie-uri funcționale. Acestea sunt folosite pentru a memora alegerile pe care le faceți pentru a vă oferi noi funcții care vor îmbunătăți experiența dvs. pe site.

Cookie-uri analitice. Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a strânge informații despre modul în care vizitatorii utilizează site-ul, de exemplu, numărul de vizite și durata medie a unei vizite.

Unele cookie-uri sunt cookie-uri primare și aparțin site-ului nostru. Altele sunt cookie-uri terțe și aparțin altor domenii. Noi folosim doar cookie-uri primare, exceptând cookie-urile terțe asociate cu Google reCAPTCHA, Gooogle Analytics și Google Ads. Google reCAPTCHA este folosit pentru a face diferența între utilizatorii umani și computere, astfel încât să putem preveni acțiunile de tip spam. Google Analytics ne permite să măsurăm vânzările și conversiile și în același timp ne pune la dispoziție informații actuale privind modul în care vizitatorii ne utilizează site-ul, modul în care aceștia au ajuns pe site și modul în care îi putem determina să se întoarcă. Google Ads ne ajută să fim prezenți în căutarea clienților, exact în momentul în care aceștia caută pe Google produsele sau serviciile pe care le oferim. Vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate Google, pe care o găsiți la adresa https://www.google.ro/intl/ro_ro/policies/privacy/.

Web beacon-uri. Paginile site-ului nostru pot conține mici fisiere electronice cunoscute ca web beacon-uri care ne permit să înregistrăm activități precum vizitarea unei anumite pagini web. Web beacon-urile sunt utilizate pentru a urmări folosirea acestui site și pentru a-i monitoriza performanțele.

Folosirea adreselor IP. O adresă IP este un cod numeric care identifică computerul dvs. pe internet. Folosim adresa dvs. IP și tipul de browser pe care îl utilizați pentru a analiza modelul de utilizare a site-ului, pentru a detecta problemele site-ului și pentru a îmbunătăți serviciile pe care vi le oferim. Dar, fără informații suplimentare, adresa dvs. IP nu vă poate identifica individual.

Alegerea dvs. Când ați accesat acest site, cookie-urile noastre au fost trimise către browserul dvs. și stocate pe calculatorul dvs. Prin utilizarea site-ului nostru, vă dați consimțământul pentru folosirea cookie-urilor și a tehnologiilor similare. Dacă doriți să le ștergeți, puteți face acest lucru cu ajutorul setărilor browserului dvs.; totuși, vă rugăm să aveți în vedere că, fără cookie-uri, nu veți putea beneficia din plin de toate funcțiile site-ului nostru. Modul în care puteți șterge cookie-urile diferă de la un browser la altul. Puteți accesa meniul Ajutor din browserul dvs. pentru a consulta instrucțiunile.